تبلیغات
lovely girl - شیخ حیله گر

شیخ حیله گر

چیست فرق آدمی با جانور؟ /تا که می نازد به خود از آن،بشر

 

آدمی را گر نبود این امتیاز/ بود بیش از جانور غرق نیاز

 

 

هست این نیروی ممتاز بشر / عقل دور اندیش و آینده نگر

 

درشگفتم من چرا این برتری / گشته در او مایه ی وحشیگری

 

در طبیعت بی گمان هر جانور / هست در هنگام سیری بی خطر

 

من نمیدانم چرا نوع بشر چیست فرق آدمی با جانور؟ /تا که می نازد به خود از آن،بشر

/ وقت سیری میشود خونخوارتر

 

در میان جنگل دور و دراز / هیچ حیوان دیده ای هم جنس باز؟

 

هیچ شیری دیده ای در بیشه زار / جمع شیران را کشد بالای دار؟

 

هیچ گرگی بوده کز بهر مقام / گرگها را کرده باشد قتل عام؟

 

هیچ ماری دیده ای با زهر خود / کشته ها برپاکند در شهرخود؟

 

هیچ میمون ساخته بمب اتم؟ / تا که هستی را کند از صحنه گم؟

 

دیده ای هرگز الاغی باربر / مین گذارد کار ،زیر پای خر؟

 

هیچ اسبی دیده ای غیبت کند؟ / یا به اسب دیگری تهمت زند؟

 

هیچ خرسی آتش افروزی کند؟ / یا گرازی خانمان سوزی کند؟

 

هیچ گاوی دیده ای کز اعتیاد / داده گاو و گاوداری را به باد؟

 

 پس چرا انسان با عقل و خرد / آبروی دام و دَد را میبرد؟

 

پس بود دیوانه بی آزارتر / زان که محروم است از عقل بشر

 

مولوی است و حکمت در جهان/ کرده است این نکته را شیرین بیان

 

 

(آزمودم عقل دوراندیش را / بعد از آن دیوانه سازم خویش را)

 

زین سبب آن کس که مینوشد شراب / تاشود لایعقل و مست وخراب

 

چون شود ازعقل و حیرت بی خبر/ پس شرف دارد به شیخ حیله گر

 

غزل نوشت: سلام. خوبید؟ نمیدونم این آهنگ یاس رو شنیده بودید یا نه، من از متنش خوشم اومد گفتم اینجا بنویسم

 

 

غغ[ دوشنبه 23 مرداد 1391 ] [ 09:53 ] [ ghazal ] [ comment() ]