تبلیغات
lovely girl - فقرچیست؟

فقرچیست؟

فقرچیست؟
فقر ؛ همه جا سرک میکشد.
فقر ؛ گرسنگی نیست؛ عریانی هم نیست.
فقر ؛ چیزی را نداشتن است ولی آن چیز پول نیست ,طلا و غذا نیست.
فقر ؛ همان گردوخاکی است که بر کتابهای فروش نرفته ی یک کتابفروشی مینشیند.
فقر ؛تیغ های بُرنده ی ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خُرد میکند.
فقر ؛ کتیبه های 3هزار ساله ای است که روی آن یادگاری مینویسند.
فقر ؛ پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود.
فقر ؛ همه جا سرک میکشد.
فقر ؛ شب را بی غذا سر کردن نیست.

فقر ؛ روز را ((بی اندیشه)) سر کردن است.
[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 19:09 ] [ ghazal ] [ به نظر من...() ]